Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Mandat for OG21

Formålet med OG21 er å sikre en effektiv og miljøvennlig verdiskaping fra norske olje- og gassressurser gjennom et samordnet engasjement i petroleumsklyngen innenfor utdanning, forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering. OG21 skal inspirere til utvikling og bruk av bedre kompetanse og teknologi.

Hovedoppgave for styret

OG21-styret skal utarbeide en nasjonal teknologistrategi[1]som skal være retningsgivende for næringen og myndighetenes samlede teknologi- og forskningsinnsats.

Strategien skal bidra til:

 • effektiv og miljøvennlig verdiskaping på norsk sokkel i flere generasjoner
 • kompetanse og industri i verdensklasse innenfor petroleum

Strategien skal skape en helhetlig tenkning rundt satsingen på mer effektiv petroleums-teknologi- og kunnskapsutvikling gjennom å koble myndigheter, næringsliv og forskningsmiljøer nærmere sammen.

Det er også et mål å bidra til økt nasjonal satsing på FoU for å kunne utvikle internasjonalt konkurransedyktig kompetanse og næringsliv innenfor petroleumsektoren.

Styrets oppgaver for øvrig:

 • beskrive framtidens muligheter og utfordringer på norsk sokkel fra et økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig perspektiv
 • definere hvilke teknologiutfordringer og teknologi-gap norsk kontinentalsokkel står overfor
 • identifisere virkemidler for å lukke teknologi-gapene og øke eksportverdien
  - etablere arbeidsgrupper på de prioriterte innsatsområdene og følge opp at disse konkretiserer, spisser og handlingsretter strategien, herunder utvikler delmål innenfor innsatsområdet
  - kommunisere og forankre strategien hos relevante aktører og stimulere til samhandling i petroleumsklyngen
  - bidra til operasjonalisering av strategien gjennom samarbeid med utførende organer som OLF, Norsk Industri, Innovasjon Norge, INTSOK og Forskningsrådet
  - gi råd til OED i henhold til OG21-strategien og delstrategiene og peke på områder hvor offentlig finansiering er avgjørende
  - profilere Norge som et internasjonalt senter for olje- og gassteknologi
 • arrangere et seminar hvert annet år for å formidle OG21-strategien og de prioriterte innsatsområdene (OG21-forum)
 • revidere strategien hver 2.-3. år og i den sammenheng evaluere oppnådde resultater i strategiarbeidet
 • samarbeide med E21, bl.a. om en helhetlig strategi innen CO2 fangst og lagring
   

Innenfor OG21’s mandat ligger oppstrøm-, midtstrømaktiviteter - inklusive CO2-transport og – lagring. Energieffektiviseringstiltak for disse verdikjedene ligger også innenfor mandatet til OG21.
Alternativ energi slik som vind-, bølge-, tidevann, geotermisk-, biomasse-, saltvann og hydro-kraft ligger ikke innenfor mandatet til OG21.

Publisert:
07.12.2010